Legal disclaimer

De informatie op deze Internetsite en andere Autogrill Internetsites (hierna genoemd 'Autogrill sites') wordt u aangeboden door de Autogrill Groep, bestaande uit Autogrill Belux NV, en alle gelieerde vennootschappen ('Autogrill Groep').

Autogrill is een vennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht, genoteerd aan Euronext te Brussel.

De Autogrill Groep behoudt zich het recht voor om de informatie op de Autogrill sites zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De Autogrill sites zijn bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden en mogen enkel als zodanig worden gebruikt. Alhoewel de Autogrill Groep zich inspant om informatie aan te bieden die zorgvuldig wordt samengesteld, mogen de Autogrill sites niet worden gebruikt ter vervanging van om het even welke vorm van advies dan ook, noch mag er als zodanig op worden vertrouwd. Er wordt geen enkele garantie, impliciet of expliciet, gegeven voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de geboden informatie, noch dat de informatie geschikt is om gebruikt te worden voor een welbepaald doel.

Neem geen enkele belangrijke beslissing uitsluitend op basis van informatie die werd vernomen via de Autogrill sites. Gelieve, waar nodig, nader professioneel advies in te winnen dat aangepast is aan uw situatie. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor resultaten in de toekomst.

De Internet sites waarnaar de Autogrill sites hyperlinks hebben of anderszins naar verwijzen zijn noch onderzocht noch geanalyseerd door de Autogrill Groep, noch heeft de Autogrill Groep enige controle over de inhoud. De Autogrill Groep kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het (verder)bestaan van deze sites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat de Autogrill Groep instemt met de inhoud van zulke sites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen de Autogrill Groep en de exploitanten van zulke gelinkte sites.

In geen enkel geval kan de Autogrill Groep of een van haar directeuren, medewerkers of adviseurs aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad of contractuele aansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, personeelskosten of claims van derden), die veroorzaakt wordt door

  1. de Autogrill sites, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking;
  2. informatie die is opgenomen in de Autogrill sites;
  3. virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of
  4. de inhoud en het gebruik van gehyperlinkte of aangehaalde Internet sites, en dat alles zelfs indien de Autogrill Groep verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De Autogrill Groep behoudt alle rechten op handelsnamen, merken en patenten, alsmede auteursrechten, naburige rechten, intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals databankrechten, op de informatie die de Autogrill sites bevatten. Er worden geen expliciete of impliciete rechten verleend. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie of eigendommen in de Autogrill sites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Autogrill Groep is strikt verboden.

De gebruiker verbindt zich ertoe

  1. geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden;
  2. de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Autogrill Groep, of derden;
  3. geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden;
  4. geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Autogrill sites zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Antwerpen hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van de website is niet toegelaten in landen waar het geheel van de hier vermelde bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Privacy policy

De persoonsgegevens die u invult in het voorziene invulformulier, worden verwerkt door Autogrill Belux NV, Plantin en Moretuslei 1A B-2018 Antwerpen. Autogrill eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld uw taalvoorkeur. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Door de verzending van uw gegevens verleent u het recht aan de vennootschappen die deel uitmaken van de Autogrill Groep om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

  • gebruik en beheer van de Autogrill site in het algemeen met inbegrip van het zenden en ontvangen van berichten;
  • verstrekken van informatie over de kenmerken, diensten en producten die uitgaan van de Autogrill Groep;

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor eventuele direct marketing doeleinden. U kan dit melden in een schrijven aan ons gericht, dan wel per e-mail gericht aan : customerexperience@autogrill.net.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via customerexperience@autogrill.net indien u bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kan u ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

We behouden ons het recht voor om deze policy zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.